นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 40/56 ผลัดที่ 2

         < < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก

 นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 40/56

ตารางเรียนนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร40/56

 
รุ่นที่ 2/56  ประจำปีงบประมาณ 2556   ระหว่างวันที่ 2 -  31 ส.ค.56    ณ    ศร.  ค่ายธนะรัชต์  อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์
ประกอบคำสั่ง ทบ.  ที่  149/2556      ลง 11 มิ.ย.56
วัน - เวลา วิชาที่อบรม สถานที่ การแต่งกาย วิธีอบรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 2 ส.ค.56              
0800 - 1200 ผู้เข้ารับการอบรมฯรายงานตัว หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ ป. กอ.อบรมฯ ตามคำสั่ง ทบ.  
   - จัดระเบียบการเข้าที่พักแต่ละกองร้อย   แขนยาว     ที่             /2556 ลง   
1300 - 1400 ปฐมนิเทศ / ชี้แจงสิทธิกำลังพล หอประชุม ศร.   บ. กอ.อบรมฯ    
1400 - 1600   - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ใน ศร.     ป.      
1600 - 1700 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง ป. นายทหารปกครอง    
วันเสาร์ที่ 3 ส.ค.56              
0800 - 1700 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันอาทิตย์ที่  4 ส.ค.56              
0800 - 1700 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันจันทร์ที่ 5 ส.ค.56              
0800-1200 การแบ่งส่วนราชการใน กห. (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1600  เหล่าทหารใน ทบ. (ส.) หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700  สอบ การแบ่งส่วนราชการ กห., ทบ., เหล่าทหารใน ทบ. ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันอังคารที่ 6 ส.ค.56              
0800 - 1200 การปฏิบัติการข่าว/ในพื้นที่ จชต. (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. กอ.รมน.                              
1300 - 1600 การปฏิบัติการข่าว/ในพื้นที่ จชต. (ส.) หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. กอ.รมน.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700 สอบ  การปฏิบัติการข่าว/ในพื้นที่ จชต. ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันพุธที่ 7 ส.ค.56              
0800 - 0900 พิธีเปิดการอบรม ฯ หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ ป.  จก.ยศ.ทบ.    
0900 - 1200 ตรวจสอบสุขภาพจิต MMPI   หอประชุม ศร. แขนยาว   รพ.รร.๖    
1300 - 1900 เวลาผู้บังคับบัญชา หอประชุม ศร. ชุดลำลอง ป. นายทหารปกครอง    
วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค.56              
0800-1200 การแบ่งส่วนราชการของ ทบ. (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1700  การแบ่งส่วนราชการของ ทบ. (ส.) หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันศุกร์ที่ 9 ส.ค.56              
0800 - 1200  ภาษาอังกฤษ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศภษ.ยศ.ทบ.  - เอกสารการทดสอบ พบ.  
1300 - 1600 การเข้า AEC หอประชุม ศร. แขนยาว บ. ศพย.ยศ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา ป. นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันเสาร์ที่ 10 ส.ค.56              
0800 - 1700 เวลาผู้บังคับบัญชา หอประชุม ศร. ชุดกีฬา ป. นายทหารปกครอง    
วันอาทิตย์ที่  11 ส.ค.56              
0800 - 1700 เวลาผู้บังคับบัญชา หอประชุม ศร. ชุดกีฬา ป. นายทหารปกครอง    
วันจันทร์ที่ 12 ส.ค.56              
1700 - 2000 ร่วมพิธีถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ลานสนามบิน ชุดปกติคอพับ ป. กอ.อบรมฯ    
  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ    แขนยาว        
วันอังคารที่ 13 ส.ค.56              
0800-1200 ฝ่ายอำนวยการ (ส) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1600 ฝ่ายอำนวยการ (ส) หอประชุม ศร. แขนยาว บ. ศร.    
1600 - 1700 สอบ ฝ่ายอำนวยการ ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันพุธที่ 14 ส.ค.56              
0800 - 1200 ลักษณะผู้นำทางทหาร (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1600 สังคมจิตวิทยาในพื้นที่ จชต หอประชุม ศร. แขนยาว บ. กอ.รมน.ภาค 4   - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700  สอบ  สังคมจิตวิทยาในพื้นที่ จชต. ห้องเรียน 1-4 ชุดกีฬา ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค.56              
0800-1200 ปปส.ในเมืองพื้นที่ จชต.(ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300-1600 ลักษณะผู้นำทางทหาร (ส.) หอประชุม ศร. แขนยาว บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700 สอบ ปปส.ในเมือง พื้นที่ จชต., ลักษณะผู้นำทางทหาร ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันศุกร์ที่ 16 ส.ค.56              
0800-1200 ปลัดบัญชี (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. รร.กง.กง.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1600 ระเบียบการเงิน (ส.) หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. รร.กง.กง.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700 สอบ  ปลัดบัญชี, ระเบียบการเงิน ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันเสาร์ที่ 17 ส.ค.56              
0800 - 1600 ดูงาน บน.5, อุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ จว.ประจวบฯ ชุดลำลอง ป. นายทหารปกครอง    
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ            
วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค.56              
0800 - 1600 การพัฒนาจริยธรรม หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. อศจ.ยศ.ทบ.    
1600 - 1700 สอบ  การพัฒนาจริยธรรม ห้องเรียน 1-4 แขนสั้น ส. นายทหารปกครอง    
วันจันทร์ที่ 19 ส.ค.56              
0800 - 1200 ครูทหาร (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1600 ธุรการกำลังพล หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. รร.สบ.สบ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700  สอบ  ครูทหาร, ธุรการกำลังพล ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันอังคารที่ 20 ส.ค.56              
0800 - 1200 สิทธิกำลังพลว่าด้วย เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. รร.สบ.สบ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1600 สิทธิกำลังพลว่าด้วย เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (ส.) หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. รร.สบ.สบ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700 สอบ  สิทธิกำลังพล ฯ ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันพุธที่ 21 ส.ค.56              
0800 - 1200 แบบธรรมเนียมทหาร (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. รร.สบ.สบ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1600 แบบธรรมเนียมทหาร (ส.) หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. รร.สบ.สบ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700  สอบ  แบบธรรมเนียมทหาร ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.56              
0800 - 1200 ระเบียบงานสารบรรณ (ส.) หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. รร.สบ.สบ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1600 ระเบียบงานสารบรรณ (ส.) หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. รร.สบ.สบ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1600 - 1700  สอบ ระเบียบงานสารบรรณ ห้องเรียน 1-4   ส. นายทหารปกครอง    
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันศุกร์ที่ 23 ส.ค.56              
0800 - 1200 หน่วยรบพิเศษ หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศสพ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1700 อุดมการณ์รักชาติ หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. รร.กร.กร.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย ขอเปลี่ยน
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง   จาก 27 ส.ค.
1900 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันเสาร์ที่ 24 ส.ค.56              
0800 - 1600 กีฬาสัมพันธ์ สนามกีฬา ศร. ชุดกีฬา ป. นายทหารปกครอง    
1700 - 2000 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค.56              
0800 - 1700 เวลาผู้บังคับบัญชา หอประชุม ศร. ชุดลำลอง ป. นายทหารปกครอง    
วันจันทร์ที่ 26 ส.ค.56              
0800 - 1200 บรรยายพิเศษเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. พล.อ.ฉัตรชัย ฯ  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1300 - 1700 ระบบการฝึกศึกษาของ ทบ. หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. ยศ.ทบ.  - เอกสารประกอบการบรรยาย  
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1700 - 2000 อบรม หอประชุม ศร. ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันอังคารที่ 27 ส.ค.56              
0800 - 1200 กฎหมาย หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย ขอเปลี่ยน
1300 - 1700 การรักษาสันติภาพ หอประชุม ศร. แขนสั้น บ. ศร.  - เอกสารประกอบการบรรยาย จาก 23 ส.ค.
1700 - 1800  พลศึกษา/กีฬา สนามกีฬา ชุดกีฬา   นายทหารปกครอง    
1900 - 2000 เวลาผู้บังคับบัญชา ที่พักนักเรียน ชุดลำลอง   นายทหารปกครอง    
วันพุธที่ 28 ส.ค.56              
0800 - 1200 การใช้กระบี่สำหรับนายทหาร หอประชุม ศร. ชุดฝึกพราง บ. ศร.  - คู่มือการฝึก  
1300 - 1700  ซักซ้อมพิธีปิดการอบรมฯและมอบใบประกาศฯ หอประชุม ศร. ชุดฝึกพราง ป. ศร.    
1700 - 2000 เวลาผู้บังคับบัญชา หอประชุม ศร. ชุดลำลอง ป. นายทหารปกครอง    
วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค.56              
0800 - 1200 การฝึกท่ากระบี่เคลื่อนที่ประกอบวงดุริยางค์ สนามบิน ศร. ชุดฝึกพราง ป. ศร.  - คู่มือการฝึก  
1300 - 1700  การฝึกท่ากระบี่เคลื่อนที่ประกอบวงดุริยางค์ สนามบิน ศร. ชุดฝึกพราง ป. ศร.  - คู่มือการฝึก  
1700 - 2000 ซักซ้อมพิธีปิดการอบรมฯและมอบใบประกาศฯ หอประชุม ศร. ชุดลำลอง ป. นายทหารปกครอง    
วันศุกร์ที่ 30 ส.ค.56              
0800 - 1000 การซักซ้อมพิธีปิดการอบรมฯ หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ ป. นายทหารปกครอง    
1000 - 1200 พิธีปิดการอบรมฯ และมอบใบประกาศนียบัตร หอประชุม ศร. แขนยาว ป. ผบ.ทบ.    
1300 - 1400 เวลาผู้บังคับบัญชา หอประชุม ศร. ชุดลำลอง ป. นายทหารปกครอง    
วันเสาร์ที่ 31 ส.ค.56              
0800 - 1200 ดำเนินกรรมวิธีทางด้านเอกสารการส่งตัวกลับ หอประชุม ศร. ชุดปกติคอพับ   นายทหารปกครอง    
  การดำเนินการธุรการ กอ.อบรมฯ หอประชุม ศร. แขนสั้น   กอ.อบรมฯ    
หมายเหตุ :  วิธีอบรม  ป.     :    ปฏิบัติ            ตรวจถูกต้อง  
   บ.     :    บรรยาย                               พ.อ.หญิง  
   ส.     :    สอบวิชาหลักท้ายชั่วโมง                                                    (  จารุณี   โชคเฉลิม  )
   - ตรวจสอบสุขภาพจิต MMPI                                   นปก.ประจำ บก.ทบ.ชรก.กคพบ.ยศ.ทบ.
   - การดูงานกองบิน 5 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า  ณ หว้ากอ                                      มิ.ย.56
   - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ